Search results

  1. T

    sinh học

    Trên mạch gốc của gen 1 có G=25% của 1 mạch và A bằng 15% của cả gen. Trên mạch 1 của gen 2 có A=10% số nu của 1 mạch và G=20% số nu của gen. Số T của gen 2 bằng 4/5 số A của gen 1. Hiệu X của gen 1 với X của gen 2 là bằng 1/10 số G của gen 1. Hai gen này trải qua một số đợt nhân đôi bằng nhau...
  2. T

    Liên kết H bị phá vỡ rất khó

    trả lời cụ thể được ko
Back
Top