Search results

  1. P

    công thức tổng quát dạng bài tập xác suất sinh 12 phần MENDEN

    cho phép lai: P: AabbDdeeFf*AaBbddEeFF về mặt lý thuyết thì tỉ lệ kiểu gen ở F1 coa tỉ lệ: a) 3 alen lặn là bao nhiêu? b)5 alen trội là bao nhiêu? c)3 alen trội là bao nhiêu? d)6 alen lặn là bao nhiêu? BÀI GẢI: ta dựa vào công thức tổng quát sau đây Gọi n là tổng số cặp dị...
Back
Top