Search results

  1. L

    trích đề thi thử thpt

    t thẩy bài 1 chỉ cỏ câu 5 ₫ủng thôi bài2 F1 dịhop tu 2 cặp gen KG : AaBb tạo F2 9A_B_ cao ̣̣̣̣̣̣̣̣̣,<tuong tac bo t́ro> ti lệ giao tu 4/9AB,2/9Ab,2/9aB,1/9ab tố hop dc KH A_B_=(4/9+4/9-(4/9)*4/9)+2*2/9*2/9=64/81(Cao) =>KH thẩp 1-64/81=17/81(B) bài3 dh 2 cap tao 4 loai, 4*3=12
  2. L

    Thể truyền trong công nghệ gen

    T nghi la C vi tb nhan la Ecoli tang nang suat slg protein
Back
Top