Search results

  1. L

    Môi trường Potato Carot Agar (PCA)

    Bạn đã làm dung dịch lòng nuôi cấy vsv chưa
  2. L

    Môi trường dung dịch nuôi cấy vi sinh vật

    Cái này đã bạn nào làm chưa Và có tài liệu nào ko ? Tư vấn giúp mình với Mình làm đề tài tốt nghiệp
Back
Top