Search results

  1. S

    Bò nhai đi nhai lại

    Do dạ dày nó nó 4 túi chưa 2 túi dự trữ thức ăn thô và 2 túi còn lại để tiêu hóa, trâu và bò như nhau
Back
Top