Search results

  1. Kristy

    Bài toán hidrocacbon no

    1/ Đốt cháy hoàn toàn 20,4 g hh hai ankan đồng đẳng liên tiếp nhau, cần dùng vừa đủ 51,52 lít khí oxi ở đkc. a. Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra b. Tìm CTPT của 2 ankan 2/ Tìm CTPT, viết CTCT của các chất hữu cơ sau: a. Trong ankan B có 80% về Cacbon theo khối lượng. (C2H6) b. Đốt cháy hoàn...
  2. Kristy

    bài toán về hidrocacbon no

    1/ Đốt cháy hoàn toàn 20,4 g hh hai ankan đồng đẳng liên tiếp nhau, cần dùng vừa đủ 51,52 lít khí oxi ở đkc. a. Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra b. Tìm CTPT của 2 ankan 2/ Tìm CTPT, viết CTCT của các chất hữu cơ sau: a. Trong ankan B có 80% về Cacbon theo khối lượng. (C2H6) b. Đốt cháy hoàn...
Back
Top