Search results

  1. T

    Bài tập tìm giao tử

    ở giới cái một loài động vật (2n=24),trong đó 4 cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống nhau,..giảm phân có trao đổi chéo xảy ra ở 2 cặp NST ...Hỏi số loại giao tử tối đa? :thanks:
  2. T

    giúp mình với

    ở giới cái một loài động vật (2n=24),trong đó 4 cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống nhau,..giảm phân có trao đổi chéo xảy ra ở 2 cặp NST ...Hỏi số loại giao tử tối đa? :thanks:
Back
Top