Search results

 1. P

  xu hương tiên hoa cua thê giơ tư nhiên

  theo xu thê chung cua thê giơ tư nhiên tư trươc tơi nay thi thê giơ sông luôn tiên hoa theo nhưng nguyên li: 1.theo nguyên tăc câp bâc 2.theo sư thay đôi cua môi trương va kha năng thich ưng cua môi cơ thê
 2. P

  nhưng đăc điêm cơ ban cua vi- rut

  1.co kich thươc cưc ki nho khoang10-100nm,la sinh vât co kich thươc nho hơn rât nhiêu lân so vơ vi khuân,.... 2.do đăc diêm câu tao nên không đươc xem như môt cơ thê sông ,ma no chi tôn tai khi trong cơ thê vât chu .khi ra bên ngoai no chi la môt tinh thê. 3.co tôc đo lây truyên cưc ki...
 3. P

  Vi rút có trước hay vi khuẩn có trước

  đăc điêm tiên hoa chung cua thê giơ sông theo thuyêt tiên hoa cua đac-uyn :thi thê giơi sông se tiên hoa theo thơi gian dưa trên cơ sơ thich ưng cua cơ thê vơi môi trương.Ma đây la cơ sơ cho viêc tiên hoa chung cua thê giơ sông ,trong qua trinh tiên hoa thich nghi nay vơi môi trương se co nhưng...
 4. P

  thuyet tien hoa cua dac-uyn

  luan an bui bang doi voi con nguoi Giải mã toàn bộ gen, con người sẽ trường sinh...
 5. P

  thuyet tien hoa cua dac-uyn

  Charles Robert Darwin (12 tháng 2, 1809 – 19 tháng 4, 1882) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Nếu như sự tiến hóa được...
 6. P

  Xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản

  sinh hoc ban co tai liêu vê cac cac cuôc thi olympic sinh hoc ko
Back
Top