Search results

  1. K

    Ánh nắng ảnh hưởng như thế nào đối với cấu tạo của loài sâu

    ánh nắng ảnh hưởng như thế nào đối với cấu tạo của loài sâu .? Mọi người giúp em nhé
  2. K

    Giải thích vì sao nói “Nếu cây bị thừa hoặc thiếu nước thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây"?

    Câu 1 :Giải thích vì sao nói “ Nếu cây bị thừa hoặc thiếu nước thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây Câu 2 : Câu 4 : Địa y được hình thành do đâu .Vì sao nói “ Địa y có vai trò tiên phong mở đường trong tự nhiên “
Back
Top