Search results

  1. T

    Bài tập di truyền

    1) Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính có hai locut gen đều nằm trên vùng tương đồng của X và Y. mỗi gen có 2 alen. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo tối đa bao nhiều loại tinh trùng ? A.512 B.384 C.256 D.192 2) Trên cặp nhiễm...
Back
Top