Search results

  1. N

    Đột biến số lượng NST

    Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với trắng do gen a qui định. Kết quả về kiểu hình của phép lai: AAAa x AAAa là: cry:
Back
Top