Search results

  1. C

    Bài tập tìm giao tử

    4 cặp NST đồng dạng giống nhau cho 1 loại xảy ra trao đổi chéo ở 2 cặp, nếu 1 điểm thì cho 4*4 = 16 6 cặp còn lại mỗi cặp cho 2: 2^6 tích lại 2⁴ * 2⁶ = 2^10
Back
Top