V
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • thì mỗi nuclêôtit gồm có 3 thành phần cấu tạo nên: a.phôtphoric- đường-bazơnitơ. Ngoại trừ a.phôtphoric không có cấu tạo vòng C thì đường và bazơnitơ đều có cấu tạo vòng C. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn giữa vị trí các nguyên tố C của đường và bazơnitơ thì người ta gắn cho các nguyên tố C của phân tử đường dấu phẩy (') và chiều của chuỗi pôlinuclêôtit là 5/-> 3/ tính theo vị trí của nguyên tử C phân tử đường.
    ai đó giúp Toàn trả lời cái này cái: vì sao các mạch đơn của ADN lại được gọi là 3' và 5'?
    còn tại sao hai mạch đơn lại được đánh dấu là 3'OH(mạch gốc) và 5'P (mạch bổ sung?)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top