Recent content by universam

  1. U

    GENE GIỮ NHÀ (HOUSEKEPING GENE) TRÊN TÔM

    Không biết đề tài tốt nghiệp này của bạn đã xong chưa, bạn có thể chia sẻ thêm một ít kinh nghiệm ko?
  2. U

    Mean +/- SD or Mean +/-SEM?

    Anh dùng phần mềm gì để xử lý số liệu, anh chỉ cho em tham khảo với, em cảm ơn :mrgreen:
Top