Recent content by tuyenthieuhoa

  1. T

    Chu trình nito trong đề thi THPT Quốc gia 2015

    Câu Chu trình nito trong đề thi THPT Quốc gia 2015 Bạn có đồng ý 2 đáp án đúng của Bộ hay không ? Tôi còn boăn khoăn phải là 3 mong mọi người giúp đỡ.
  2. T

    Thảo luận Đề thi tốt nghiệp 2015

    Xin hỏi mọi người câu chu trình nito câu 34 đề 159 có phải chọn 3 phương án đúng (dù đáp án của Bộ GD) chỉ có 2. Mọi người nghĩ sao ?
Top