Recent content by Trương Gia Duy

  1. T

    Có thắc mắc về bài hoá học nâng cao tý xíu về cách trình bài!

    Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,04 mol HNO3 thấy có khí NO thoát ra duy nhất . Khi phản ứng hoàn toàn khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu? Câu trả lời: Câu B: 2,886 Câu trả lời Duy đã có ở trên nhưng không biết cách trình bài ra sao mong mọi người ghi rõ trình bài ra giùm Duy, và...
Top