Recent content by tridatlc

  1. T

    Tử cung nhân tạo

    Tùy trường hợp thì áp dụng thôi chứ ko phải toàn bộ. Con người đang đấu tranh về vấn đề Nhân Đạo mạnh mẽ lắm.
  2. T

    Xin tài liệu về tế bào gốc

    bạn cho mình email, mình gửi cho bạn.
Top