Recent content by traihanoi

  1. T

    Định luật về phép lai hai cặp gen dị hợp của nguyễn từ

    Bạn có thể vào đây để tham khảo http://www.vnbio.org
  2. T

    Học thuyết Darwin: Đôi điều suy ngẫm

    Bài viết khá tâm đắc, cám ơn tiến sỹ
Top