Recent content by thanhdoan1990

  1. T

    Share Ebook Sinh Học, CNSH, Y Học - Update hằng ngày

    Xin nhờ Giúp đỡ Mình đang cần cuốn Manipulation of Mammalian Devlopment , bạn có thể chia sẽ giúp mình được chứ?:smile:
  2. T

    Xin nhờ các bạn bên sinh học giúp đỡ

    Các bạn có chuyên ngành về Công nghệ cao trong Hỗ trợ sinh sản , giúp mình down giùm mình cuốn Manipulation of Mammalian Development của Katherine Gordon, Frank H. Ruddle (auth.), Ralph B. L. Gwatkin (eds.) Mong các bạn giúp mình.:please:
Top