Recent content by thanh_truc

  1. T

    Hỏi về phương pháp định lượng vi khuẩn Lactobacillus Plantarum

    Chào cả nhà! có ai biết phương pháp định lượng vi khuẩn lactobacillus Plantarum thì chỉ mình với, Vi khuẩn này sống trong điều kiện vi hiếu khí.:???: Thanks.
  2. T

    Môi trường thạch để đếm khuẩn lạc lactic

    Môi trường định lượng vi khuẩn lactic Định lượng vi khuẩn lactic thường dùng môi trường MRS agar để đổ đỉa .:grin:
Top