Recent content by sang nguyen1

  1. S

    Thẩm định môi trường nuối cấy vi sinh vật

    mình có một anh ban chuyên về sản xuất môi trường nuôi cấy vi sinh, nếu bạn cần thì bảo mình nhé
Top