Recent content by samba9x

 1. S

  Giúp đỡ bài tập tương tác bổ sung.

  Cám ơn các bạn rất nhiều :D
 2. S

  Giúp đỡ bài tập tương tác bổ sung.

  Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2: A.23,96%. B.52,11%. C.79,01%. D.81,33%.
 3. S

  Giúp đỡ bài tập quy luật phân li độc lập.

  Một cá thể có kiểu gen AaBbDdEE sau 1 thời gian dài tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ, số dòng thuần có thể được tạo ra là bao nhiêu. Cơ thể P có 2 cặp gen dị hợp (Aa, Bb) có kiểu hình hạt vàng, vỏ hạt trơn. Đem giao phấn với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được thế...
 4. S

  Giúp câu lý thuyết về đột biến cầu trúc NST

  Trong chuyển đoạn tương hỗ giữa NST 13 và 18 của người, khi tế bào thực hiện giảm phân sẽ có khả năng cho: A. 1 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn B. 1 loại giao tử bình thường và 4 loại giao tử mang chuyển đoạn C. 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang chuyển...
 5. S

  Bài tập về phiên mã

  Cám ơn 2 bạn nhiều lắm :D
 6. S

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Các bạn làm thử bài này: Phân tử mARN có A = 480 và G - X = U. Gen tổng hợp mARN có 2A = 3G. Mạch đơn của gen có G = 30% sô nuclêôtit của mạch. Số lượng mỗi loại ribônuclêôtit A, U, G, X của mARN lần lượt là
 7. S

  Bài tập về phiên mã

  Phân tử mARN có A = 480 và G - X = U. Gen tổng hợp mARN có 2A = 3G. Mạch đơn của gen có G = 30% sô nuclêôtit của mạch. Số lượng mỗi loại ribônuclêôtit A, U, G, X của mARN lần lượt là
 8. S

  Câu hỏi về nhân đôi ADN

  Một gen dài 0,51 micrômet có số nucleotit loại adenin chiếm 30%, khi gen này thực hiện nhân đôi 3 lần, Số liên kết hidro được hình thành trong quá trình nhân đôi là A.50400 B.21600 C.28800 D.3600
Top