Recent content by quangprobcqh

  1. Q

    sinh 11

    1/Phân biệt vận chuyển dòng khối và khuếch tán? 2/so sánh quản bào và mạch ống?
Top