Recent content by quangphan5829

  1. Q

    Tổng hợp những câu hỏi hay và bài tập khó về quy luật di truyền

    đang phân biệt giữa cách 50 cM và PLĐL, có thể cách 50 cM cũng có thể PLĐL, không phải là đã biết chắc chắn cách 50 cM rồi tần số HVG không quá 50% không thể suy ngược là khoảng cách 2 gen không quá 50 cM. Nếu khoảng cách lớn hơn, số kiểu gen hoán vị chỉ có thể tối đa bằng như PLĐL, nên tỷ lệ...
Top