Recent content by pi123

  1. P

    Hiện tại mình cần Etyl meta sunfonat (EMS) hoặc Côsixin ... bạn nào có liên hệ mình với. Mình ở Quảng Trị.

    Hiện tại mình cần Etyl meta sunfonat (EMS) hoặc Côsixin ... bạn nào có liên hệ mình với. Mình ở Quảng Trị. :thanks:
Top