Recent content by nguyenphihiep

  1. nguyenphihiep

    bài tập sinh hóa

    làm giúp em câu này với Cho 0,1 M dung dịch acetic acid (pKa =4,76) và natri acetate, hãy mô tả cách mà bạn sẽ pha 1,0 lít dung dịch đệm acetate 0,1 M (với pH = 4).
Top