Recent content by nguyenhien

  1. N

    Tham gia nhóm sinh học Pt

    Mình muốn post bài viết lên để mọi người trả lời hộ thì làm thế nào? Nay mình mới gia nhập diễn đàn. thanks:thanks:
  2. N

    Tham gia nhóm sinh học Pt

    sinh hoc 10 :buonchuyen:Vì sao đối với tế bào nơ ron hiệu suất hô hấp tế bào là 36 ATP còn đối với tế bào gan hay tế bào cơ tim hiệu suất hô hấp tế bào là 38ATP?
Top