Recent content by nguyencandy

  1. N

    đăng ký trình tự sinh học

    Mình đang muốn đăng ký trình tự sinh học vào CSDL sinh học sử dụng webin. Bạn nào biết làm như thế nào thì giúp mình với...
  2. N

    Các đăng kí trình tự sinh học vào CSDL sinh học sử dụng Webin

    đăng ký trình tự sinh học Mình đang muốn đăng ký trình tự sinh học vào CSDL sinh học sử dụng webin. Bạn nào biết làm như thế nào thì giúp mình với
Top