Nguyễn Tấn Đức

Thích đàm đạo về nhân tình thế thái.

Nitrifying bacteria, Pichia pastoris
Location
Phòng Vi Sinh - Trung tâm CNSH TPHCM
Occupation
Kỹ sư Công nghệ Sinh học

Signature

tanduc307@gmail.com - [Nghĩ sâu, tính xa, không thiệt thân]

Following

Followers

Top