Recent content by msNHUNG13

  1. msNHUNG13

    NHIỄM SẮC THỂ

    CHO E HỎI NGU HEN NẰM TRONG NHIỄM SẮC THỂ HAY NST NẰM TRONG GEN VẬY Ạ
Top