Recent content by Long Phi

  1. L

    Một số câu hỏi bài tập ôn thi

    1. Trình tự nguyên phân xảy ra ở tb động vật, thực vật? 2. Biet so luong nst o tb sinh duc, thong qua giam phan nhan biet so loai giao tu va ti le giao tu.Cho xin cách làm. 3. Biet bo nst tb nguoi suy ra đó là loại tb nào.xin cách làm 4.Ở tb thực vật noi nào xảy ra hô hấp thiếu khí? 5. Đối tượng...
Top