Recent content by Lệ Băng

  1. L

    bài tập về di truyền

    trình bày hộ mình luôn sơ đồ lai nhé
  2. L

    bài tập về di truyền

    ở đậu hà lan thân cao hạt vàng là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp hạt xanh . hai cặp tính trạng chiều cao và màu sắc hạt di chuyển độc lập với nhau . hãy lập sơ đồ lai từ P tới F1 khi cho cây thân cao hạt xanh giao phấn với cây thân thấp hạt vàng trả lời nhanh cho mình nhé mình cần...
Top