Recent content by lantim78

  1. L

    Nhờ giúp đỡ vs.

    Có ai biết câu này giúp mình với " tại sao tai ếch có màng nhĩ bảo vệ mắt khỏi bị khô?". Mình cảm ơn nhiều.:thanks:
Top