Recent content by kuubjn

  1. K

    Cho mình hỏi về sự nhân đôi ADN.

    Nhưng 1 Tai sao enzim polimeraza chỉ tổng hợp theo chiều từ 3'-->5' mà hk làm theo chiều hướng ngược lại? 2 Cơ chế hình thành các đoạn okazaki.?Chẳng lẽ các nuc tự vào mach động gắn lắp lại một cách "tình cờ"??
  2. K

    Cho mình hỏi về sự nhân đôi ADN.

    Mình mới gia nhập diễn đàng mông mọi người giúp mình với Tại sao trong quá trình nhân đôi, mỗi mạch của phân tử ADN lại được tổng hợp theo 1 cách khác nhau? Cám ơn các bạn trước nha:rose::rose:
Top