Recent content by huyhamhochoi

  1. H

    Lai một cặp tính trạng

    :banbo::banbo::banbo: quảng cáo :akay::akay::akay::akay::akay::akay::akay::akay::akay::akay::akay: :dapchet::dapchet::dapchet::dapchet::dapchet::dapchet: :xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu::xinkieu...
  2. H

    Ch0 E xin Đề thì HSG + Lớp 10 chuyên Sinh

    Cho em hỏi :giải thích tại sao bộ NST ở loài được duy trì qua quá trình nguyên phân?:thanks:
Top