Recent content by Huy Anh

  1. Huy Anh

    Thắc mắc về đột biến chuyển đoạn (><)

    Hiểu cơ bản là: - Chuyển đoạn tương hỗ là cả 2 NST cùng đổi đoạn cho nhau - Ko tương hỗ là Chỉ 1 cái cho còn cái kia thì chỉ nhận => chuyển đoạn giữa chúng thì là tương hỗ rồi Cô giáo của bạn sai r :)) cãi cả sgk thì chịu :))
Top