H
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Có bạn nào biết về các phản ứng xảy ra trong chu trình kreb (hay chu trình acid citric) chỉ cho mình với. Cụ thể các phản ứng xảy ra như thế nào, các enzyme nào xúc tác.....hy vọng các bạn giúp mình. Cám ơn nhiều.!!!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top