Recent content by Hân050102

  1. H

    Công thức Nguyên Phân- giảm phân

    a, Gọi k là số lân NP của tế bào. Bộ NST của loài là: 2n×c×(2^k-1)=280(c là số tb ban đầu) 2n×c×2^k=320(đoạn này giải hệ phương trình) => 2n=8=> ruồi giấm b, k=3
Top