Recent content by Hà Võ

  1. H

    Môi trường nuôi cấy có bổ sung tinh bột

    Theo tớ nghĩ thì dùng tinh bột để pha chế môi trường khi cần xác định loại sinh vật có khả năng thủy phân tinh bột giống kiểu selective medium ấy
Top