Đinh Văn Khương

Profile posts Latest activity Postings About

 • Làm ơn giúp với - Các câu trắc nghiệm trong sách bài tập sinh 12 cơ bản - Mâu thuẫn SBT và SGK - Giúp !!!?
  1. Trong quá trình tiến hóa sự cách li địa lí có vai trò.
  a. Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể cùng loài
  b. hạn chế sự giao phối tự do giữa các quần thể khác loài
  ....
  => Câu này sách chọn A ! Theo mình ....

  2. Theo quan niệm hiện nay điều KIỆN NGOẠI cảnh có vai trò là
  a. nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền
  b. nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên
  c. nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục
  d. vừa là nguyên nhân phát sinh đột biến vừa là mội trường của chọn lọc tự nhiên
  => Câu này sách chọn B ! Theo mình ....

  3.Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại cảnh có vai trò
  a. là nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục
  b. là nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên
  c. là nhân tố chính làm phát sinh các biến dị không di truyền được
  d. vừa là môi trường của chọn lọc ự nhiên, vừa cung cấp những điều kiện sống cần thiết, vừa bao gồm các nhân tố phát sinh đột biến trong quá trình phát triển của sinh vật
  => Câu này sách chọn D ! Theo mình ....
  !!! mà hiện nay với hiện đại khác không nhỉ ...

  4. Tác nhân nào sau đây không làm thay đổi tần số alen trong quần thể giao phối
  a. Đột biến
  b. Biến động di truyền
  c. Chọn lọc tự nhiên
  d. Các cơ chế cách li
  => Câu này sách chọn B ! Theo mình D

  5. Biến động di truyền là hiện tượng
  a. môi trường thay đổi làm thay đổi các giá trị thích nghi của gềnnn6n làm thay đổi tần số các alen
  b. thay đổi tần số alen trong quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên
  c. đột biến phát sinh mạnh trong quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen
  d. di nhập gen
  => Câu này sách chọn C ! Theo mình B

  6. Nội dung cơ bản của quá trình tiến hóa nhỏ theo quan niệm tiến hóa tổng hợp là gì ?
  a. quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể gốc ban đầu
  b. Quá trình tích lủy biến dị có lợi, đào thảy biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên
  c. Quá trình biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể
  d. quá trình tiến hóa ở cấp phân tử
  => Câu này sách chọn B ! Theo mình C

  BẠN NÀO GIỎI MÔN SINH LÀM ƠN CHỌN GIÙM PHƯƠNG ÁN ĐÚNG ! THÀNH THẬT BIẾT ƠN
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top