Recent content by Dean

  1. D

    Em đang làm luận văn về tin sinh mà không hiểu Small interfering RNA với Short Interfering RNA

    Theo những gì mình còn nhớ thì small hay micro chỉ nói về kích thước thôi còn iterfering RNA còn gọi là RNAi, RNA này có vai trò làm bất hoạt gen
Top