Recent content by Andology

  1. A

    Lý do sử dụng sinh vật mẫu để nghiên cứu các hiện tượng trong đời sống?

    Hi cả nhà, Em đang làm bài tập sinh học, câu hỏi là nêu 2 lý do tại sao lại sử dụng sinh vật mẫu (model organisms) để nghiên cứu các hiện tượng trong đời sống nói chung (life phenomena)?. Em nghĩ có 2 lý do chính đó là 1/ Có nhiều sự tương đồng giữa sinh vật mẫu và đối tượng cần nghiên cứu (...
Top