Recent content by Aaronnnnn

  1. Aaronnnnn

    Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

    Mọi người ơi cho em hỏi với ạ. % CO2 khoảng bao nhiêu sẽ ức chế hô hấp ạ ?
  2. Aaronnnnn

    Chuyển hóa năng lượng và vật chất ở thực vật lớp 11

    Mọi người ơi cho em hỏi với ạ. % CO2 lớn hơn bao nhiêu thì ức chế hô hấp ạ ?
Top