Recent content by Ngọc Mai

  1. N

    Bài tập về nguyên phân và giảm phân khó

    Một số tế mầm sinh dục của hai cá thể đực và cái của 1 loài đang trải qua quá trình hình thành giao tử. Tại vùng sinh sản, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 99750 NST đơn.Tại vùng chín, tất cả số tế bào này đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương 100320 NST đơn để...
  2. N

    Bài tập về biện luận kiểu gen P khi biết F1

    Khi cho giao phấn giữa 2 cây cùng loài, người ta thu được F1 có tỉ lệ phân li sau: 70% cây cao, quả tròn 20% cây thấp, quả bầu dục 5% cây cao, quả bầu dục 5% cây thấp, quả tròn Biết hoán vị gen chỉ xảy ra ở tế bào sinh hạt phấn. Hãy biện luận và xác định kiểu gen của P
Top