E
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Một gen phân mảnh có độ dài là 20400Å với 2 đoạn intron. Biết rằng các đoạn intron và exon có độ dài như nhau. Trong các đoạn exon có tỉ lệ nucleotit loại A là 30%, tỉ lệ trên mạch mã gốc về nucleotit loại A là 10% tổng số nucleotit của mạch và tỉ lệ G là 25% tổng số nucleotit của mạch. Số nucleotit mỗi loại trên phân tử mARN trưởng thành do gen trên mã hóa là bao nhiêu?
    E
    entiti
    bạn nào giúp mình câu này với
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top