Recent content by megalabKTV

  1. M

    Môi trường nuôi cấy vi sinh - himedia (ấn độ)

    Himedia Laboratories Pvt. Ltd- Ấn Độ là nhà sản xuất hàng đầu thế giới môi trường nuôi cấy vi sinh. Công ty có sản phẩm chất lượng cao và giải pháp cho các Phòng thí nghiệm vi sinh, kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sinh học… trên toàn thế giới các loại môi trường vi sinh, phụ phẩm vi...
Top