Recent content by HA TRUONG

  1. H

    Tuyển dụng Nanogen tuyển dụng- chuyên viên nghiên cứu

    *Yêu cầu & Mô tả công việc: - Nghiên cứu và sản xuất quy trình các sản phẩm thuốc sinh dược, đảm bảo theo hướng dẫn các chuyên gia - Được đào tạo các kỹ năng phòng thí nghiệm, sản xuất quy mô công nghiệp. - Được đào tạo thao tác kỹ thuật với máy móc thiết bi. - Theo dõi, giám sát toàn bộ...
  2. H

    Tuyển dụng Tuyển dụng nghiên cứu viên- công ty cnsh dược nanogen

    CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ LÊN MEN Yêu cầu & Mô tả công việc - Nghiên cứu và sản xuất quy trình lên men các sản phẩm thuốc sinh dược, đảm bảo theo hướng dẫn các chuyên gia - Được đào tạo các kỹ năng lên men quy mô công nghiệp. - Được đào tạo thao tác kỹ thuật với máy móc thiết bi. - Theo dõi...
Top