Recent content by dongphuong1804

  1. D

    Tài liệu về sự khác biệt allen giữa 2 giới tính

    Mọi người giúp mình với, mình đang tìm tài liệu về sự khác biệt về tần số allen giữa 2 giới tính và các gen liên kết trên X. Mình có tìm trên mạng nhưng chung chung quá :(:cry:
Top