Recent content by 1015901

  1. 1

    Chương trình triển lãm về đa dạng sinh học

    Hiện tại khóa 2010 khoa sinh học Trường Đại học KHTN Tp.HCM có tổ chức 1 buổi triển lãm về sản phẩm tài nguyên và đa dạng sinh học, mục tiêu nhằm giao lưu trao đổi kiến thức về lĩnh vực tài nguyên và đa dạng sinh học nói chung. Các bạn quan tâm có thể xem chi tiết tại file...
Top