Làm thí nghiệm với protein

Điện di protein, Western blot, Elisa, sắc ký, khối phổ...

Facebook

Top